هاست

هاست 250MB

پهنای باند 2500 مگابایت
رم اختصاصی 1024 مگابایت
سابدامنه و ایمیل اکانت پنج عدد
دیتابیس ینچ عدد
پارک دامنه پنج عدد
کنترل پنل سی پنل

هاست 2000MB

پهنای باند 2500 مگابایت
رم اختصاصی 1024 مگابایت
سابدامنه و ایمیل اکانت پنج عدد
دیتابیس ینچ عدد
پارک دامنه پنج عدد
کنترل پنل سی پنل

هاست 1000MB

پهنای باند 2500 مگابایت
رم اختصاصی 1024 مگابایت
سابدامنه و ایمیل اکانت پنج عدد
دیتابیس ینچ عدد
پارک دامنه پنج عدد
کنترل پنل سی پنل

هاست 500MB

پهنای باند 2500 مگابایت
رم اختصاصی 1024 مگابایت
سابدامنه و ایمیل اکانت پنج عدد
دیتابیس ینچ عدد
پارک دامنه پنج عدد
کنترل پنل سی پنل